Jelmun säännöt

Voimassaolevat säännöt: 30.06.2020

1§ NIMI, KOTIPAIKKA JA YHDISTYKSEN MUODOSTAMINEN

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän Elävän Musiikin Yhdistys Jelmu ry. Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylän kaupunki. Yhdistyksen jäseniksi voivat tulla kaikki musiikista ja kulttuurista kiinnostuneet henkilöt, jotka hyväksyvät yhdistyksen toiminnan tarkoituksen ja jotka yhdistyksen hallitus hyväksyy jäseniksi. Jäsenyys katsotaan päättyneeksi, mikäli jäsenmaksua ei ole maksettu vuoteen.

2§ YHDISTYKSEN TOIMINNAN TARKOITUS JA LAATU

Yhdistyksen tarkoituksena on koota yhteen henkilöt, jotka ovat kiinnostuneita elävän musiikin ja kulttuuritoiminnan kehittämisestä. Toiminnan tavoitteena on yhdistystoiminnan avulla luoda edellytyksiä rockmusiikin ja muun omaehtoisen kulttuurin harrastamiselle Jyväskylässä ja koko maassa sekä valvoa näiden harrastajien etuja.

Yhdistyksen toimintatavoissa otetaan huomioon ympäristö- ja yhteiskuntavastuullisuus. Toimintatapojen valinnassa pyritään kestävään kehitykseen, sosiaalisen hyvinvoinnin ja työllisyyden kannalta edullisiin ratkaisuihin.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

a. järjestää kokouksia, kursseja, koulutusta ja muuta jäsenistölle suunnattua valistustoimintaa

b. harjoittaa tiedotustoimintaa yhdistyksen tunnetuksi tekemiseksi

c. järjestää rock-konsertteja ja tilaisuuksia

d. harrastaa bändivaihtoa ja muuta yhteistoimintaa muiden paikkakuntien vastaavien yhdistysten kanssa

e. toimii yhteistyössä jyväskyläläisten ja muiden musiikkiyhdistysten kanssa ja pitää yhteyttä kaupungin eri päättäjiin yhdistyksen toimialaan liittyvissä kysymyksissä

f. voi asianmukaisella tavalla järjestää myyjäisiä, arpajaisia ja rahankeräyksiä

g. voi omistaa tai olla osakkaana tarkoituksiaan edistävissä yrityksissä

h. voi omistaa kiinteää ja irtainta omaisuutta

Toimintansa tukemiseksi yhdistys kerää jäsenmaksuja, järjestää maksullisia tilaisuuksia, harjoittaa kioski- ja ravitsemusliikettä yhdessä toimipaikassa, hakee avustuksia ja järjestää muuta omatoimista varainhankintaa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen ansion hankkiminen siihen osallisille eikä toiminta muutenkaan saa muodostua pääasiallisesti taloudelliseksi.

3§ YHDISTYKSEN KOKOUKSET

1. Päätäntävaltaa yhdistyksen asioissa käyttää yhdistyksen kokous. Yhdistyksen kokouksia ovat vuosikokous ja ylimääräinen kokous.

2. Yhdistyksen kokous kutsutaan koolle (7) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu lähetetään sähköpostitse tai kirjeitse tai julkaistaan yhdistyksen internet-kotisivulla.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun kymmenesosa ( 1/10 ) yhdistyksen jäsenistä erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti sitä yhdistyksen hallitukselta vaatii.

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. yhdistyksen toimintakertomus

2. tilikertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajan lausunto

3. tilinpäätöksen hyväksyminen ja vastuuvapauden myöntäminen yhdistyksen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille

4. toimintasuunnitelma seuraavalle toimintakaudelle

5. tulo- ja menoarvio seuraavaksi tilikaudeksi

6. jäsenmaksun suuruudesta päättäminen

7. hallituksen jäsenten lukumäärästä päättäminen

8. yhdistyksen puheenjohtajan vaali

9. muiden hallituksen jäsenten vaali

10. tilintarkastajan ja varatilintarkastajan vaali

11. työvaliokunnan puheenjohtajan vaali

12. työvaliokunnan jäsenten vaali

13. muut kokoukselle esitettävät asiat

4§ YHDISTYKSEN HALLITUS JA SEN TEHTÄVÄT SEKÄ YHDISTYKSEN TYÖVALIOKUNTA JA SEN TEHTÄVÄT

1. Yhdistyksen yleistä hallintoa hoitaa hallitus. Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 2-6 jäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin sekä rahastonhoitajan.

2. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun yksi hallituksen jäsen pitää sitä tarpeellisena. Hallitus on päätösvaltainen kun puolet sen jäsenistä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

3. Hallituksen tehtävänä on:

a. edustaa yhdistystä

b. hyväksyä yhdistyksen uudet jäsenet ja pitää luetteloa jäsenistä

c. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset ja valmistella niihin esitettävät asiat

d. panna täytäntöön yhdistyksen kokousten päätökset

e. hoitaa yhdistyksen tilejä ja yleistä hallintoa

f. tiedottaa tarpeen mukaan päätöksistä jäsenistölle

g. päättää työntekijöiden palkkaamisesta

h. suunnitella ja toteuttaa yhdistyksen toimintaa pitkällä aikavälillä

4. Yhdistyksen työvaliokunta hoitaa yhdistyksen hallituksen sille välittämiä tehtäviä hallituksen alaisuudessa ja valvonnassa. Työvaliokuntaan kuuluu työvaliokunnan puheenjohtajan lisäksi 5-10 jäsentä ja 5-10 varajäsentä, jotka valitaan vuodeksi kerrallaan.

5. Yhdistyksen työvaliokunta kokoontuu puheenjohtajan kutsusta tai kun vähintään kolme työvaliokunnan jäsentä pitää sitä tarpeellisena. Työvaliokunta on päätösvaltainen kun vähintään puolet jäsenistä puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi on saapuvilla. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni.

5§ YHDISTYKSEN NIMENKIRJOITTAJAT

Yhdistyksen nimen voi kirjoittaa puheenjohtaja, sihteeri tai rahastonhoitaja, yksin. Oikeus yhdistyksen nimenkirjoittamiseen on lisäksi henkilöllä, jolla on siihen hallituksen erikseen antama henkilökohtainen oikeus. 

6§ TILINPÄÄTÖS JA TILINTARKASTUS           

Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Tilinpäätös ja toimintakertomus on annettava tilintarkastajalle viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Tilintarkastajan tulee kalenterivuosittain tarkastaa yhdistyksen hallinto ja tilit. Tilintarkastus käsittää yhdistyksen tilikauden kirjanpidon, tilinpäätöksen, toimintakertomuksen sekä hallinnon tarkastuksen. Tilintarkastuskertomus on luovutettava yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta, jossa tilinpäätös on esitettävä vahvistettavaksi. Tilintarkastajalla on myös muinakin aikoina siitä ennalta ilmoittamatta oikeus tarkistaa yhdistyksen tilit.

7§ SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Muutoksia näihin sääntöihin voidaan tehdä yhdistyksen kokouksen päätöksellä, kun sääntöjen muuttamisesta on kokouskutsussa mainittu ja muutosta kannattaa vähintään kolme neljäsosaa ( 3/4 ) annetuista äänistä. Sääntömuutos astuu voimaan, kun se on yhdistysrekisteriin merkitty. Muilta osin, mistä näillä säännöillä ei erikseen määrätä, noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

8§ YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös yhdistyksen purkamisesta tehdään kuten näiden sääntöjen 7§:ssä sääntöjen muuttamisesta sanotaan. Jos yhdistys purkautuu, on sen varat käytettävä yhdistyksen tarkoitusta palvelevan toiminnan hyväksi purkautumisesta päättävän kokouksen päätöksen mukaan.